Stadgar

Ändamål
Föreningen är ideell. Föreningen skall verka för att AutoCAD Map 3D Industry Model (IM) utvecklas enligt användarnas behov och krav.
Föreningen skall verka för samverkan nationellt och inom intresseområdena med sikte mot övergripande kommunal informationsteknologi inom samhällsbyggande och kommunalteknik.

Medlem
Medlem är den som använder AutoCAD Map 3D IM och har erlagt fastställd årsavgift till föreningen.
Leverantörer av programvaran kan inte vara medlem.

Medlemsavgift
Föreningens arbete finansieras av användarna genom medlemsavgifter, som antas av årsmötet.

Budget mm
Budget för föreningsverksamheten skall antas av årsmöte.
Budgetförslag, ekonomisk rapport och verksamhetsberättelse skall sändas till användarna tillsammans med kallelse till årsmöte.

Styrelse
Styrelsen skall fungera som kunskapskoordinator dels mellan medlemmarna och dels mellan omvärlden och föreningen.
Styrelsen skall kontinuerligt informera medlemmarna om sitt arbete.
Styrelsen skall dels tillse att medlemmarnas synpunkter framförs till utvecklingsansvarig för AutoCAD Map 3D IM och dels tillsammans med leverantör av programvaran anordna användarträffar (seminarier).

Endast anställd hos medlem är valbar till styrelsen.
Anställd hos produktleverantör är inte valbar till styrelsen men kan adjungeras utan rösträtt.
Styrelsen väljs av årsmötet och skall bestå av en ordförande, fyra ledamöter och två suppleanter.
Ordföranden väljs alltid på ett år.
Ledamöterna väljs på två år. (Första gången väljs två ledamöter endast på ett år.)
Suppleanterna väljs årligen på ett år.

Styrelsen är beslutsför då tre ledamöter är närvarande (ordinarie eller tjänstgörande suppleanter).

Styrelsen konstituerar sig själv (utom ordförandeposten).

Firmatecknare utses av styrelsen.

Två revisorer och en ersättare väljs årligen av årsmötet för ett år.

Räkenskapsperiod
1 januari - 31 december

Årsmöte
Föreningens årsmöte skall hållas senast under första kvartalet.
Vid årsmöte äger varje medlem en röst. Medlem äger rätt att representeras av ombud, som skall ha daterad fullmakt. Vid lika röstetal i valfrågor fälls avgörande med lottning. I övriga frågor har mötets ordförande utslagsröst.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Fastställande av dagordning.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Fråga om mötet behörigen utlysts.
5. Upprättande av röstlängd.
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
7. Framläggande av verksamhets- och revisionsberättelser.
8. Fastställelse av resultat- och balansräkning.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Val av föreningens ordförande.
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
12. Val av revisorer och suppleant.
13. Val av tre ledamöter i valberedning, varav en är sammankallande.
14. Framläggande av styrelsens förslag till
a. verksamhetsplan
b. budget
c. medlemsavgifter
15. Beslut om verksamhet (14a), budget (14b), medlemsavgifter (14c).
16. Motioner.
17. Övriga frågor.

Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag om föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast under november.

Användarseminarier
Minst en gång årligen skall styrelsen anordna användarseminarium/-möte.
Vid dessa möten bör följande programpunkter ingå:

  • Information om AutoCAD Map 3D IM
  • Användare demonstrerar sitt/sina arbetssätt


Kallelser
Kallelser till årsmöte, användarseminarium eller -möte skall ske med e-post och på föreningens
hemsida senast 14 dagar innan mötet till samtliga medlemmar.
Vid seminarium/-möte kan beslut om föreningsangelägenheter (inklusive extraval) fattas under förutsättning att styrelsen i kallelse till mötet särskilt angivit att föreningsbeslut kommer att ske.

Protokoll mm
Protokoll från årsmöte, minnesanteckningar från användarmöten/-seminarier och styrelseprotokoll publiceras på föreningens hemsida.

Ändring av stadgar
Dessa stadgar kan ändras genom beslut på årsmöte eller användarmöte/-seminarium.
Stadgeändringsbeslut är giltigt om årsmöte fattat beslut med minst 2/3 majoritet eller annat möte/stämma fattat beslut i full enighet.

Utträde ur föreningen
Medlem, som önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast en månad före ingången av det kalenderår från vilket medlemskapet skall upphöra.

Avveckling
Endast ordinarie årsmöte kan fatta beslut om avveckling av föreningen. Därvid måste minst 2/3 av föreningens samtliga medlemmar vara ense om avvecklingsbeslutet.